fbpx

Realizacja projektu 1.3.1. POIR Bridge Alfa

Ikona formularza Zgłoś swój projekt

Spółka Aligo Alfa Sp. Z o.o., na podstawie Umowy nr POIR.01.03.01-00-0037/17 realizuje projekt w ramach poddziałania 1.3.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Wsparcie projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

 

Tytuł Projektu: Fundusz OPTY VENTURES na rzecz wsparcia i rozwoju innowacyjnych projektów B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept

Budżet Projektu: 40 000 000,00 zł

Dofinansowanie UE: 32 000 000,00 zł

Okres realizacji: od 01.07.2018r. do 30.06.2022r.

Opis projektu

Celem Funduszu Kapitałowego OPTY VENTURES jest wspieranie i finansowanie projektów o charakterze innowacji produktowej i/lub procesowej znajdujących się w fazie Proof of Principle i Proof of Concept, a także wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz uczestniczenia w ich transferze do gospodarki. Cel funkcjonowania funduszu jest zgodny z celami Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Do celów Poddziałania 1.3.1. należy w szczególności rozwój sieci funduszy finansujących fazę PoP i PoC, prowadzących weryfikację i walidacje Projektów B+R w fazie preseed. Działania funduszu mają na celu zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania w działalność badawczo-rozwojową. OPTY VENTURES realizować będzie inwestycje w innowacyjne projekty, przede wszystkim projekty badawczo–rozwojowe jak również będzie wspierać spółki spin-offf powołane przez Państwowe Jednostki Badawcze.

OPTY VENTURES w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w pierwszym etapie dokonywać będzie selekcji oraz wstępnej weryfikacji potencjału rynkowego innowacyjnych pomysłów z określonych branż, aby ostatecznie wesprzeć kapitałowo 22 podmioty na łączną sumę 33,33 mln zł. Branże, w jakie fundusz angażował będzie swój kapitał to:

Partnerzy